Statuten

Print Friendly, PDF & Email

Private Bankers Association – Belgium

P.B.A.-B.
Vereniging Zonder Winstoogmerk opgericht te Brussel op 3 april 2000
Statuten gepubliceerd op 20 juli 2000 onder het nummer van de vereniging 016.547.2000
Ondernemingsnummer 0472.300.522

Gecoördineerde statuten tgv. de wijzigingen goedgekeurd op
de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 mei 2013
en gepubliceerd op 27 juni 2013 onder nummers 98 282 (Fr) en 98 283 (Nl)

Hoofdstuk 1. NAAM – ZETEL – DOEL
Artikel 1. Naam
Artikel 2. Zetel
Artikel 3. Doel
Hoofdstuk 2. LEDEN
Artikel 4. Categorieën van leden
Artikel 5. Werkende leden
Artikel 6. Toegetreden leden
Artikel 7. Aanvaarding en weigering van werkende leden
Artikel 8. Aanvaarding en weigering van toegetreden leden
Artikel 9. Verplichtingen van de leden
Artikel 10. Ontslag en uitsluiting van de leden
Hoofdstuk 3. MIDDELEN VAN DE VERENIGING
Artikel 11. Middelen
Hoofdstuk 4. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12. Samenstelling – bevoegdheid
Artikel 13. Beslissingen
Hoofdstuk 5. ONTBINDING
Artikel 14. Ontbinding – vereffening
Hoofdstuk 6. BESTUUR
Artikel 15. Samenstelling van de Raad van Bestuur
Artikel 16. Rol van de Raad van Bestuur
Hoofdstuk 7. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 17. Rekeningen en controles
Artikel 18. Toepasselijk rech

Hoofdstuk 1. NAAM – ZETEL – DOEL

Artikel 1. Naam

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna genoemd de ‘Wet’.
Zij heet ‘Private Bankers Association – Belgium’, afgekort ‘P.B.A.-B.’.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Brussel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 82.

Artikel 3. Doel

De vereniging mag geen winst nastreven en heeft tot doel, elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht is op:
• het groeperen van financiële instellingen die actief zijn private banking en hun medewerkers private bankers en het organiseren van het beroep van private bankers;
• het waarborgen van bekwaamheid en professionalisme van de leden die actief zijn als private banker door het bevorderen van beroepsstandaarden, van praktijken, van normen van beroepsethiek en -deontologie overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen ;
• het promoten van de bekendheid en de erkenning van het statuut en het metier van private banker ;
• het ontwikkelen van een opleidingscyclus van het postuniversitaire type aangepast aan het métier van private banker ;
• het vervullen van een rol van vertegenwoordigingsorgaan op nationaal en internationaal vlak.
Zij mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken hebben. Zij mag met name haar medewerking verlenen aan en zich interesseren voor elke activiteit in verband met haar doel

Hoofdstuk 2. LEDEN

Artikel 4. Categorieën van leden

De vereniging is samengesteld uit werkende en niet-werkende leden. De werkende leden zijn de leden van de Algemene Vergadering zoals omschreven in de Wet.
Niet-werkende leden worden toegetreden leden genoemd.

Artikel 5. Werkende leden

Werkende leden zijn zowel de hierna opgesomde stichtende leden en aangesloten leden als de leden toegelaten volgens de procedure beschreven in artikel 7.
De stichtende leden zijn :
• Bank Degroof nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel,
• Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel,
• BNP Paribas Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel,
• ING Belgium nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel,
• KBC Bank nv, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
De aangesloten leden zijn :
• Puilaetco Private Bankers nv, H. Debrouxlaan 46, 1160 Brussel
• UBS Belgium nv, Tervurenlaan 300, 1150 Brussel
• Petercam nv, Sint Goedele plein 19, 1000 Brussel
De andere werkende leden zijn :
• Bank Delen, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen
• F. Van Lanschot Bankiers België NV, Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen
• Leleux Associated Brokers, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Brussel
• Leo Stevens & Cie – Beursvennootschap, Schildersstraat 33, 2000 Antwerpen
• Deutsche BankAG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel
Enkel rechtspersonen kunnen als werkende leden tot de vereniging worden toegelaten. De vereniging telt minimaal drie leden. Het maximum aantal wordt door de Raad van Bestuur bepaald.
Voor de uitoefening van hun stemrecht genieten de stichtende leden van elk drie stemmen ; de aangesloten leden van twee stemmen en de andere werkende leden elk van één stem.

Artikel 6. Toegetreden leden

De verschillende categorieën toegetreden leden zijn :
• de interne gecertificeerde leden,
• de externe gecertificeerde leden
• de gecoöpteerde leden en
• de erelenden.
Beiden worden toegelaten volgens de procedure beschreven in artikel 8.
Toegetreden leden zijn niet stemgerechtigd; hun rechten zijn beperkt tot:
• kennisname van de notulen van de Algemene Vergadering op de wijze te bepalen door de Raad van Bestuur;
• ontvangen van informatie langs elektronische of andere communicatiekanalen, periodiek of niet, o.m. omtrent opleidingssessies die door de vereniging worden georganiseerd, onderwerpen die betrekking hebben tot het beroep van private banker en de activiteiten van de vereniging.

Artikel 7. Aanvaarding en weigering van werkende leden

Elke financiële instelling die als werkend lid tot de vereniging wil toetreden, moet actief zijn in private banking en over een vergunning als kredietinstelling of investering maatschappij beschikken bij het FSMA.
Een schriftelijke aanvraag moet gericht worden tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De kandidaat-werkend lid moet twee werkende leden als peters hebben waarvan één stichtend lid is van de vereniging.
De Raad van Bestuur beslist met een meerderheid van tweederde van de stemmen over de aanvaarding of de weigering van kandidaat-werkende leden, rekening houdend met hun bekwaamheden. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren. De aanvaarde kandidaten worden pas lid vanaf de datum van betaling van hun toetredingsgeld en jaarlijkse bijdrage.

Artikel 8. Aanvaarding en weigering van toegetreden leden

8.1. De interne gecertificeerde leden
Om lid te worden of om zijn lidmaatschap te behouden, moeten de kandidaat interne gecertificeerde leden voldoen aan volgende twee toetredings-voorwaarden:
• actief zijn in de sector van het privaat bankieren (private banking) als werknemer of als zelfstandige bij een werkend lid van de vereniging en het bewijs kunnen leveren van een opgebouwde ervaring in dit domein;
• één van de door de vereniging georganiseerde opleidingsprogramma’s gevolgd hebben, met name ‘Estate planning for private bankers’ of ‘Investment management for private bankers’ en met succes ervan de eindproef hebben afgelegd.
Kandidaat interne gecertificeerde leden moeten een gemotiveerde schriftelijke aanvraag richten naar de Secretaris-generaal van de vereniging met bijhorende stavingstukken en hun verbintenis de gedragscode van de vereniging na te leven.
De Raad van Bestuur beslist met een meerderheid van tweederde van de stemmen over de aanvaarding, weigering van kandidaat interne gecertificeerde toegetreden leden. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren. De aanvaarde kandidaten worden pas lid vanaf de datum van betaling van hun bijdrage.
8.2. De externe gecertificeerde leden
Om lid te worden of om zijn lidmaatschap te behouden, moeten de kKandidaat externe gecertificeerde leden onder andere voldoen aan volgende twee toetredings-voorwaarden:
• actief zijn in de sector van het privaat bankieren (private banking) als werknemer of als zelfstandige buiten een werkend lid van de vereniging en het bewijs kunnen leveren van een opgebouwde ervaring in dit domein;
• één van de door de vereniging georganiseerde opleidingsprogramma’s gevolgd hebben, met name ‘Estate planning for private bankers’ of ‘Investment management for private bankers’ en met succes ervan de eindproef hebben afgelegd.
Kandidaat externe gecertificeerde leden moeten een gemotiveerde schriftelijke aanvraag richten naar de Secretaris-generaal van de vereniging met bijhorende stavingstukken en hun verbintenis de gedragscode van de vereniging na te leven.
De Raad van Bestuur beslist met een meerderheid van tweederde van de stemmen over de aanvaarding, weigering van kandidaat externe gecertificeerde toegetreden leden. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren. De aanvaarde kandidaten worden pas lid vanaf de datum van betaling van hun bijdrage.
8.3. De gecoöpteerde leden
Om lid te worden of om zijn lidmaatschap te behouden, moeten de kandidaat gecoöpteerde leden voldoen aan volgende twee toetredingsvoorwaarden:
• actief zijn in de sector van het privaat bankieren (private banking) als werknemer of als zelfstandige bij een werkend lid van de vereniging;
• een opleidingsprogramma gelijkaardig aan de programma’s ‘Estate planning for private bankers’ of ‘Investment management for private bankers’ gevolgd hebben of het bewijs kunnen leveren van belangrijke kennis of ervaring in het domein van estate planning (patrimoniaal beheer) of investment management (portefeuille beheer) binnen private banking onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van bestuur.
Kandidaat externe gecertificeerde leden moeten een gemotiveerde schriftelijke aanvraag richten naar de Secretaris-generaal van de vereniging met bijhorende stavingstukken en hun verbintenis de gedragscode van de vereniging na te leven.
8.4. De ereleden
De hoedanigheid van erelid kan door beslissing van de raad van bestuur toegekend worden aan elke natuurlijke persoon die door haar persoonlijkheid, haar daden of haar functies aan de vereniging een onbetwistbare faam uitstraling of prestige gegeven heeft, geeft of kan geven.
De voordrachten tot erelid worden door de leden van de raad van bestuur opgesteld en door de raad van bestuur bij meerderheid van twee derden goedgekeurd.

Artikel 9. Verplichtingen van de leden

Alle leden, zowel werkende als toegetreden, moeten er zich toe verbinden, deze statuten, het huishoudelijk reglement, de uitgewerkte normen van beroepsethiek en –deontologie, waaronder de gedragscode van de vereniging, alsmede alle beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur na te leven. Alle leden moeten het bedrag van hun jaarlijkse bijdrage betalen.
De werkende leden verbinden er zich toe, zich volledig in te zetten voor de ontwikkeling van de vereniging, voor het realiseren van haar doel, met name door geregeld de Algemene Vergaderingen bij te wonen of zich bij afwezigheid te laten vertegenwoordigen. Elke lid moet zo spoedig mogelijk de Secretaris-generaal informeren over elk evenement of wijziging die de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen beïnvloeden.

Artikel 10. Ontslag en uitsluiting van de leden

Elk lid, zowel werkend als toegetreden, mag zich op elk moment uit de vereniging terugtrekken. Hij richt daartoe schriftelijk zijn ontslag aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Elke vervallen bijdrage en de bijdrage van het lopende jaar blijven door het ontslagnemende lid verschuldigd. Elk lid dat een maand na een schriftelijk rappel zijn bijdrage niet heeft betaald, wordt eveneens geacht ontslag te nemen.
De Algemene Vergadering kan met een meerderheid van drievierde van de stemmen een werkend of een toegetreden lid van de vereniging, na het te hebben gehoord, uitsluiten, wegens schending van deze statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscode van de vereniging of om dringende reden. In dringende gevallen kan de Voorzitter een onmiddellijke schorsing uitspreken in afwachting dat de Algemene Vergadering zich uitspreekt over de uitsluiting.
Het ontslagnemend of uitgesloten lid, de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, hebben geen recht op het sociaal fonds van de vereniging noch op de terugbetaling van de gestorte bijdragen.
Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de werkende leden gehouden. Dit register vermeldt voor elk werkend lid de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.
De Raad van Bestuur beslist, met een meerderheid van twee derde van de stemmen, de verandering van categorie van één toegetreden lid op basis van de informatie waarover zij beschikt. De verandering zal effectief zijn op 1 januari van het jaar volgend op de wijziging

Hoofdstuk 3. MIDDELEN VAN DE VERENIGING

Artikel 11. Middelen

De middelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen en de toetredingsgelden van de werkende en toegetreden leden, de door de wet toegestane schenkingen en subsidies, het provenu van haar goederen en waarden, de opbrengst van haar werken, manifestaties, publicaties, opleidingsprogramma’s en de verspreiding ervan op welke manier ook.
Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt elk jaar door de Raad van Bestuur bepaald, voor zowel de werkende als de categorieën toegetreden leden. De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan 10.000,00 euro voor de werkende leden en 500,00 euro voor de toegetreden leden. De ereleden hoeven geen bijdrage te betalen.
De Raad van Bestuur kan beslissen over de inning van een toetredingsrecht, waarvan hij het bedrag bepaalt. Het toetredingsrecht kan niet meer bedragen dan 30.000,00 euro voor de werkende leden en 1.500,00 euro voor de toegetreden leden.

Hoofdstuk 4. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12. Samenstelling – bevoegdheid

De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. Haar beslissingen zijn bindend voor iedereen. Alleen de werkende leden hebben stemrecht. Er kunnen zowel buitengewone als gewone Algemene Vergaderingen worden gehouden.
De gewone Algemene Vergadering heeft plaats in de loop van de eerste helft van het kalenderjaar. Zij beslist over de rekeningen van het vorige boekjaar, keurt de begroting goed, verleent decharge aan de Bestuurders voor hun bestuur en aan de Commissarissen, benoemt en ontslaat de Bestuurders, benoemt en ontslaat de Commissarissen, keurt het huishoudelijk reglement goed en wijzigt het.
De buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen door de Voorzitter in de gevallen bepaald bij wet, op beslissing van de Raad van Bestuur of op schriftelijk verzoek van één-vijfde van de werkende leden. De vergadering moet plaatshebben binnen dertig dagen na het indienen van het verzoek.
De buitengewone Algemene Vergadering is als enige bevoegd om de statuten te wijzigen en de vereniging te ontbinden.
De vergaderingen worden ten minste vijftien dagen op voorhand bij gewone brief, telefax of e-mail bijeengeroepen door de Voorzitter of, indien die verhinderd is, door de Secretaris-generaal.
In de bijeenroeping zijn de agenda, de plaats en het tijdstip van de vergadering vermeld.
De werkende leden kunnen volmacht geven aan de vertegenwoordiger van een ander werkend lid dat daartoe een speciale volmacht moet krijgen en dat maar één ander lid mag vertegenwoordigen.

Artikel 13. Beslissingen

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige Vice-voorzitters. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarvoor in de wet of in deze statuten een andere beslissingswijze is voorzien.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
De beslissingen van de vergaderingen worden genoteerd in een register van de notulen, ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris en de leden van de Raad van Bestuur die dat wensen. Het register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden het kunnen inzien, zonder het te mogen meenemen.

Hoofdstuk 5. ONTBINDING

Artikel 14. Ontbinding – vereffening

De ontbinding en de vereffening van de vereniging worden geregeld door de bepalingen van de Wet.
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de Algemene Vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken, indien nodig, vereffenaars aanstellen, de lijst opmaken van de goederen en waarden van de ontbonden vereniging na betaling van de schulden en die goederen en waarden een bestemming te geven die het doel waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht, het dichtst benadert. Die beslissingen, alsook de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s) zullen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. In geval van gerechtelijke ontbinding volgt een buitengewone Algemene Vergadering die om dezelfde redenen door de vereffenaar(s) worden opgeroepen.

Hoofdstuk 6. BESTUUR

Artikel 15. Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie natuurlijke personen die door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen worden verkozen. Evenwel als de vereniging slechts drie leden telt, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal werkende leden. De leden van de Raad van Bestuur moeten bedrijvig zijn in het activiteitsgebied van de vereniging.
Elk stichtend lid beschikt over minimum één, maximum twee bestuursmandaten die worden uitgeoefend door natuurlijke personen voorgedragen door dat stichtend lid.
De duur van het mandaat is bepaald op één jaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De bestuurders kunnen worden afgezet door de Algemene Vergadering, die beslist met een meerderheid van drievierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De beslissing moet niet gemotiveerd worden.
Uittredende bestuurders beëindigen hun functie onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering ; zij zijn herkiesbaar.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en eventueel één of twee Vice-voorzitters. De Raad van Bestuur kan bovendien een Secretaris-generaal en/of een Penningmeester benoemen, al dan niet gekozen onder zijn leden. Indien de Voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door de oudste van de aanwezige Vice-voorzitters.
De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door en onder het voorzitterschap van zijn Voorzitter of, in zijn afwezigheid, van de oudste van de aanwezige Vice-voorzitters, telkens als dat nodig is in het belang van de vereniging en telkens als twee bestuurders zulks eisen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroeping is vermeld.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een verhinderde of afwezige bestuurder kan aan een van zijn collega’s van de Raad van Bestuur een volmacht geven, hetzij schriftelijk, per fax, e-mail of via elk ander middel, om hem op een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen en aldaar in zijn plaats te stemmen. Een gevolmachtigde mag evenwel slechts één bestuurder vertegenwoordigen.
Onder voorbehoud van de bijzondere meerderheden die in sommige gevallen door de wet of deze statuten worden vereist, worden de beslissingen van de Raad van Bestuur genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders gezien elk lid slechts over één stem beschikt. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering van de Raad van Bestuur voorzit, doorslaggevend.

Artikel 16. Rol van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle beslissingen te treffen die niet voor de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij is onder meer bevoegd om alleen te beslissen over alle verrichtingen die volgens artikel 3 hierboven tot het doel van de vereniging behoren.
Hij stelt het eventuele huishoudelijke reglement op en legt het voor aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring en bepaalt elk jaar het bedrag van de bijdragen.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
De Raad van Bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één bestuurder of aan meerdere bestuurders die per twee optreden. Hij kan tevens alle speciale bevoegdheden verlenen aan alle gevolmachtigden van zijn keuze, al dan niet leden van de vereniging.

Hoofdstuk 7. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 17. Rekeningen en controles

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur moet de rekeningen van het afgelopen boekjaar aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen. De Algemene Vergadering zal een commissaris aanstellen die belast is met de controle van de rekeningen van de vereniging en die haar een jaarverslag moet voorleggen. Hij wordt benoemd voor één jaar en is herkiesbaar.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Al wat niet in deze statuten is bepaald, wordt geregeld volgens de bepalingen van de Wet.

Copyright 2018 - PBA-B - +32 (0)2-507 68 65 - Email - Cookies

Print Friendly, PDF & Email

We gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website nog aangenamer te maken.

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u onze cookies. U kunt natuurlijk altijd de instellingen voor de cookies wijzigen.