Gedragscode

Print Friendly, PDF & Email

Inleiding

De Private Banking Association – Belgium (hierna “PBA-B” of “vereniging”) verzamelt de meerderheid van de financiële instellingen dewelke patrimoniaal advies aanbieden aan hun cliënten in aanvulling op het vermogensbeheer voor hun cliënten (hierna effectief lid) evenals individuele leden (hierna aangesloten lid). Via deze gedragscode wenst de PBA-B de meest strikte ethische en professionele normen in België te bevorderen inzake advies en patrimoniale planning voor hun klanten.
Daarom nodigt de PBA-B alle effectieve en aangesloten leden uit om de hieronder vermelde waarden te onderschrijven, deze persoonlijk toe te passen en ervoor zorgen dat die in praktijk worden gebracht door alle medewerkers.
Het dagelijks in praktijk brengen van deze waarden zal bijdragen tot het verhogen van de aanvaarding, het aanzien en het respect van de leden van de PBA-B bij de verschillende gesprekspartners, met name de cliënten, de financiële sector, de verschillende betrokken regulatoren en het publiek in het algemeen.

Waarden

1. Integriteit

Elk lid zal bij de aanbieding van professionele diensten de integriteit hoog in het vaandel dragen en zal ervoor zorgen dat de principes van intellectuele eerlijkheid en onafhankelijkheid en van onpartijdigheid worden gerespecteerd in de gegeven adviezen. Elk lid zal er eveneens voor zorgen dat zijn medewerkers dezelfde principes in acht nemen.

2. Objectiviteit

Elk lid zal objectief blijven en zal professionele diensten aanbieden op een transparante en behoorlijke manier voor alle betrokkenen. Elk lid zal zich inzetten om belangenconflicten te vermijden en, wanneer deze niet vermeden kunnen worden, zal de belangenconflicten bij deze dienstverlening meedelen en rapporteren, zodat de rechtvaardige behandeling van de cliënt gegarandeerd blijft.

3. Professionalisme, bekwaamheid en zorgvuldigheid

Elk lid zal zijn activiteiten zodanig organiseren dat de eer en de waardigheid van het beroep gegarandeerd zijn. Elk lid zal bij de dienstverlening aan de cliënten de nodige kennis, vaardigheden en zorgvuldigheid aan de dag leggen.
Elk lid zorgt voor voldoende kennis en competentie zodat de cliënten op een complete en professionele manier geadviseerd kunnen worden. Hij zorgt ervoor, naargelang de noden, dat elke medewerker evenzeer over genoeg kennis en adequate expertise beschikt met het oog om een kwaliteitsvolle service te kunnen bieden aan zijn cliënten en dat elke medewerker eerlijk handelt in het belang van de cliënt.
Elk lid is zich bewust van het feit dat een continue opleiding noodzakelijk is om op de hoogte te blijven van de wettelijke nieuwigheden en evoluties.

4. Compliance

Elk lid (alsook zijn eventuele medewerkers) zal alle vigerende wetten en reglementeringen toepassen en zal ervoor zorgen dat deze op een oprechte en objectieve wijze worden geïnterpreteerd zodat er geen concurrentie verstoring zal zijn tussen de leden van de vereniging. Bovendien zal elk lid de eventuele aanbevelingen van Febelfin respecteren en toepassen.

5. Vertrouwelijkheid

Elk lid verbindt er zich toe om geen cliënteninformatie openbaar te maken behoudens ingeval van een van kracht zijnde wet of reglementering. Elk lid verbindt er zich expliciet toe om niet op een ongepaste, ondeugdelijke of deloyale wijze gebruik te maken van persoonsgegevens van dewelke hij in kennis werd gesteld onder andere ten gevolge van de overdracht van een medewerker van het ene PBA-B lid naar het andere.

6. Relatie tussen de leden van de Vereniging

Elk lid verbindt er zich toe om oprechte en deugdelijke relaties te onderhouden met de andere leden van de Vereniging. Elk lid zal er over waken om het imago van een lid/leden van de Vereniging tegenover cliënten of vroegere cliënten van een lid/leden niet te krenken of enige smaad toe te brengen. Elk lid zorgt ervoor de regels van een gezonde en loyale concurrentie te eerbiedigen.
Elk lid onthoudt zich om de cliënteel van een ander lid ten zijn voordeel aan te trekken door gebruik te maken van middelen die in strijd zijn met de eerlijke gebruiken inzake concurrentie. Ingeval van een overdracht van een medewerker van een effectief lid van de Vereniging naar een ander effectief lid zal deze laatste er zich toe verbinden om op een loyale en respectvolle manier te handelen met het andere lid. Hij zal er zich meer bepaald toe verbinden om geen vertrouwelijke informatie te gebruiken afkomstig van (een) medewerker(s) die gewerkt heeft/hebben voor een ander effectief lid met het oog op het werven van nieuwe klanten of de relatie te verzuren tussen hen en het andere effectieve lid van de Vereniging.
Elk effectief lid zal er voor zorgen dat al zijn medewerkers deze fundamentele principes van integriteit, waardigheid en eerlijkheid dewelke aan de basis moeten zijn voor alle relaties tussen professionelen zullen respecteren.
Elk effectief lid verbindt er zich toe dat zijn organisatie tijdens een periode van twee jaar, noch direct noch indirect, initiatieven zal ondernemen met het oog op het aantrekken van medewerkers van een ander effectief lid van de vereniging dewelke de opleiding “Estate planning for private bankers” of “Investment management for private bankers” hebben gevolgd en met succes hebben voltooid. Deze periode zal starten na de laatste opleiding van de betrokken medewerker.
Elk effectief lid verbindt er zich toe om deel te nemen aan de jaarlijkse enquête Market Data Collection (MDC) en zal zijn gegevens onverwijld naar de aangewezen gerechtsdeurwaarder sturen.
De MDC-enquête biedt de leden een inzicht in een 10tal relevante gegevens m.b.t. de Belgische Private Banking markt. De informatie wordt verzameld door tussenkomst van een deurwaarder die garant staat voor de vertrouwelijkheid en discretie van de individuele cijfers per bank. De deelnemende effectieve leden ontvangen hiervan jaarlijks een geglobaliseerd resultaat.

7. Bekendmaking

Elk lid zal alle betrokken partijen van het bestaan van deze gedragscode op de hoogte brengen en hen ertoe aanzetten deze te onderschrijven.

Goedgekeurd door de raad van bestuur van 21 maart 2014
Voorgesteld aan en bekrachtigd door de algemene vergaderingen van 6 mei 2014 en van 22 juni 2021 ( voor het onderdeel MDC: Market Data Collection)

Copyright 2018 - PBA-B - +32 (0)2-507 68 65 - Email - Cookies