Statuten

Print Friendly, PDF & Email

Private Bankers Association – Belgium

P.B.A.-B.
Vereniging Zonder Winstoogmerk opgericht te Brussel op 3 april 2000
Statuten gepubliceerd op 20 juli 2000 onder het nummer van de vereniging 016.547.2000
Ondernemingsnummer 0472.300.522

Gecoördineerde statuten tgv. de wijzigingen goedgekeurd op
de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 mei 2018

Statuten

Hoofdstuk 1. NAAM – ZETEL –DOEL

Artikel 1. Naam

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna genoemd de ‘Wet’.

Zij heet ‘Private Bankers Association – Belgium’, afgekort ‘P.B.A.-B.’.

 

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Brussel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 82.

Artikel 3. Doel van de vereniging

De vereniging mag geen winst nastreven en heeft tot doel elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht is op:

 • het groeperen van financiële instellingen die actief zijn private banking en van hun medewerkers, private bankers, en het organiseren van het beroep van privatebankers;
 • het waarborgen van bekwaamheid en professionalisme van de leden die actief zijn als private banker door het bevorderen van beroepsnormen, praktijken en normen van beroepsethiek en -deontologie overeenkomstig de wettelijke en reglementairebepalingen;
 • het bevorderen van de bekendheid en de erkenning van het statuut en het beroep van privatebanker;
 • het ontwikkelen van een opleidingscyclus van het postuniversitaire type aangepast aan het beroep van private banker;
 • het vervullen van een rol van vertegenwoordigingsorgaan op nationaal en internationaal

Zij mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken hebben. Zij mag met name haar medewerking verlenen aan en zich interesseren voor elke activiteit in verband met haar doel.

 

Hoofdstuk 2. LEDEN

Artikel 4. Categorieën van leden

De vereniging is samengesteld uit effectieve en toegetreden leden. De effectieve leden zijn de leden van de algemene vergadering zoals omschreven in de Wet.

Artikel 5. Effectieve leden en stemrecht

De effectieve leden zijn de hierna opgesomde stichtende en aangesloten leden en de leden die zijn toegelaten volgens de in artikel 7 beschreven procedure.

De stichtende leden zijn :

 • BNP Paribas Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000Brussel,
 • Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000Brussel,
 • ING Belgium nv, Marnixlaan 24, 1000Brussel,
 • KBC Bank nv, Havenlaan 2, 1080
 • Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel. De aangesloten leden zijn:
 • Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) s.a. branch ,Boulevard du Souverain 25 Vorstlaan Bruxelles 1170 Brussel
  De overige effectieve leden zijn:
 • Bank Delen, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020Antwerpen
 • Van Lanschot Bankiers België NV, Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50, 2018Antwerpen
 • Leleux Associated Brokers, Rue du Bois Sauvage 17, 1000Brussel
 • Leo Stevens & Cie – Beursvennootschap, Schildersstraat 33, 2000Antwerpen
 • Deutsche BankAG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000Brussel
 • Indosuez-CreditAgricole,bijkantoorinBelgië,Priorijdreef,1160Brussel
 • Nagelmackers nv, Sterrekundelaan 23, 1210Brussel
 • Banque de Luxembourg nv, Chaussée de La Hulpe 120, 1000 Brussel
 • Lombard Odier (Europe) nv Luxemburg , bijkantoor in België, Louizalaan 81 , 1050 Brussel
 • Edmond de Rothschild Europ, bijkantoor in België, Louizalaan 480 , 1050 Brussel
 • Mercier Vanderlinden , Asset management nv, Lange Lozanastraat 254, 2018 Antwerpen
 • Banque Transatlantique Belgium, De Crayerstraat 14, 1050 Brussel,
 • Dierickx Leys Private Bank, Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen,
 • ABN AMRO Private Banking, Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem.
 • CBC Private Banking, Avenue Albert I 60, 5000 Namen
 • Rothschild & Co België, Louizalaan 166, 1050 Brussel
 • Lazard Frères Gestion, Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles
 • Capitalatwork – Foyer group, Avenue de la Couronne 153, 1050 Bruxelles
 • Intesa San Paolo Wealth Management Belgium, Poortakkerstraat 9E, 9051 Gent

Enkel rechtspersonen kunnen als effectieve leden tot de vereniging worden toegelaten. De vereniging telt minimaal drie leden. Het maximum aantal wordt door de raad van bestuur bepaald.

Voor de uitoefening van hun stemrecht beschikken alle effectieve leden over een aantal stemmen dat evenredig is met het aantal toegetreden leden die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hen werken volgens de volgende verdeelsleutel:

Aantal toegetreden leden Aantal stemrechten
0 -14 1
15 – 29 2
30 – 44 3
45 en meer 5

 

Het aantal toegetreden leden waarmee rekening wordt gehouden voor de bepaling van het aantal stemrechten van de efefctieve leden is het hoogste cijfer tussen het aantal toegetreden leden aan het einde van de maand voor de algemene vergadering en het gemiddelde van het aantal toegetreden leden per instelling over de voorbije drie jaar.

 

Als twee of meer effectieve leden behoren tot dezelfde groep van vennootschappen of onder het zeggenschap, in rechte of in feite, vallen van eenzelfde bestuur, worden de stemrechten toegekend volgens een verdeelsleutel die deze leden zelf moeten overeenkomen. In dat geval stemt het maximum aantal stemrechten dat geldt voor alle beoogde effectieve leden overeen met het totale aantal van hun toegetreden leden. Alle efectieve leden beschikken echter over minstens een stem.

Artikel 6. Toegetreden leden

De verschillende categorieën toegetreden leden zijn :

 • de interne gecertificeerdeleden,
 • de externe gecertificeerdeleden,
 • de gecoöpteerde ledenen
 • de ereleden.

Ze worden toegelaten volgens de procedure die is beschreven in artikel 8. Toegetreden leden zijn niet stemgerechtigd. Hun rechten zijn beperkt tot:

 • de kennisname van de notulen van de algemene vergadering via de middelen die worden bepaald door de raad vanbestuur;
 • het al dan niet periodiek ontvangen van informatie langs elektronische of andere communicatiekanalen over onder andere opleidingssessies die door de vereniging worden georganiseerd, onderwerpen die verband houden met het beroep van private banker en de activiteiten van de

Artikel 7. Aanvaarding en weigering van effectieve leden

Elke financiële instelling die als effectief lid tot de vereniging wil toetreden, moet actief zijn in private banking en erkend zijn als kredietinstelling of investeringsmaatschappij door de FSMA.

Een schriftelijke aanvraag moet worden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. De kandidaat- effectieve leden moeten worden gesteund door twee effectieve leden waarvan één stichtend lid is van de vereniging.

De raad van bestuur beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen over de aanvaarding of de weigering van de kandidaten, rekening houdend met de kwalificaties van de aanvragers. De raad dient de toelating of weigering niet te motiveren. De aanvaarde kandidaten worden slechts effectief lid vanaf de datum van betaling van hun toetredingsgeld en jaarlijkse bijdrage.

Artikel 8. Aanvaarding en weigering van toegetreden leden

8.1.  Betaling van debijdrage

Mits naleving van de hierna opgesomde voorwaarden zijn de kandidaat-toegetreden leden aangesloten vanaf de datum van de betaling van hun jaarlijkse bijdrage. Om zich te kunnen aansluiten voor een of meerdere bijkomende jaren, moeten de kandidaat-toegetreden leden elk jaar, naast de hierna opgesomde voorwaarden en alvorens naleving van deze voorwaarden, hun bijdrage betalen.

8.2.  De interne gecertificeerde leden

Om lid te worden of om het lidmaatschap te behouden, moeten de kandidaat-interne gecertificeerde leden voldoen aan de volgende twee toetredingsvoorwaarden:

 • actief zijn in de sector van het privaat bankieren (private banking) als werknemer of als zelfstandige bij een vast lid van de vereniging;
 • een van de door de vereniging georganiseerde opleidingsprogramma’s hebben gevolgd, met name ‘Estate planning for private bankers’ of ‘Investment management for private bankers’ en geslaagd zijn voor de eindproef van deze

Kandidaat-interne gecertificeerde leden moeten een gemotiveerde schriftelijke aanvraag richten aan de secretaris-generaal van de vereniging met bijhorende bewijsstukken en hun verbintenis om de gedragscode van de vereniging na te leven.

De raad van bestuur beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen over de aanvaarding en weigering van kandidaat interne gecertificeerde toegetreden leden. De raad dient de toelating of weigering niet te motiveren. De aanvaarde kandidaten worden slechts effectief lid en blijven lid vanaf de datum van betaling van hun bijdrage.

8.3 De externe gecertificeerde leden

Om lid te worden of om het lidmaatschap te behouden, moeten de kandidaat externe gecertificeerde leden onder andere voldoen aan de volgende twee toetredingsvoorwaarden:

 • actief zijn in de sector van het privaat bankieren (private banking) als werknemer of als zelfstandige, buiten een vast lid van de vereniging;
 • een van de door de vereniging georganiseerde opleidingsprogramma’s hebben gevolgd, met name ‘Estate planning for private bankers’ of ‘Investment management for private bankers’ en geslaagd zijn voor de eindproef van deze

Kandidaat-externe gecertificeerde leden moeten een gemotiveerde schriftelijke aanvraag richten aan de secretaris-generaal van de vereniging met bijhorende bewijsstukken en hun verbintenis om de gedragscode van de vereniging na te leven.

De raad van bestuur beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen over de aanvaarding en weigering van kandidaat-externe gecertificeerde toegetreden leden. De raad dient de toelating of weigering niet te motiveren. De aanvaarde kandidaten worden slechts effectief lid vanaf de datum van betaling van hun bijdrage.

8.4.  De gecoöpteerde leden

Om lid te worden of om het lidmaatschap te behouden, moeten de kandidaat gecoöpteerde leden voldoen aan de volgende twee toetredingsvoorwaarden:

 • actief zijn in de sector van het privaat bankieren (private banking) als werknemer of als zelfstandige bij een vast lid van de vereniging;en
 • een opleidingsprogramma hebben gevolgd dat gelijkaardig is aan de programma’s ‘Estate planning for private bankers’ of ‘Investment management for private bankers’ of het bewijs kunnen leveren van belangrijke kennis of ervaring in het domein van estate planning (vermogensplanning) of investment management (portefeuillebeheer) binnen private banking, onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van

Kandidaat-externe gecertificeerde leden moeten een gemotiveerde schriftelijke aanvraag richten aan de secretaris-generaal van de vereniging met bijhorende bewijsstukken en hun verbintenis om de gedragscode van de vereniging na te leven.

8.5.  Het label van Certified PBA-B Private Banker

Bij meerderheid van de stemmen kan de raad van bestuur aan de toegetreden leden het recht toekennen om het label van Certified PBA-B Private Banker te dragen, gebruiken of krijgen, mits voorafgaande naleving van twee bijkomende voorwaarden:

 • slagen voor het technisch en praktisch examen in het kader van een van de opleidingen die worden ingericht door devereniging;
 • de jaarlijkse bijdrage

Het dragen, gebruiken of krijgen van het label kan worden geschorst, ingetrokken en teniet worden gedaan door de tuchtraad zoals beoogd in artikel 17 volgens de procedure die wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

8.6.  De ereleden

De hoedanigheid van erelid kan door beslissing van de raad van bestuur worden toegekend aan alle natuurlijke personen die door hun persoonlijkheid, daden of functies aan de vereniging een onbetwistbare faam, uitstraling of prestige gegeven hebben gegeven, geven of kunnen geven.

Ereleden worden voorgedragen door een lid van de raad van bestuur en bekrachtigd door de raad van bestuur bij een meerderheid van twee derden van de leden van de raad van bestuur.

Artikel 9. Verplichtingen van de leden

Alle leden, zowel effectieve als toegetreden, moeten zich ertoe verbinden deze statuten, het huishoudelijk reglement, de geldende normen van beroepsethiek en –deontologie, waaronder de gedragscode van de vereniging, alsmede alle beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur na te leven. Alle leden moeten het bedrag van hun jaarlijkse bijdrage betalen. Alle leden moeten de secretaris-generaal van de raad van bestuur onverwijld in kennis te stellen van alle gebeurtenissen of wijzigingen die de omstandigheden van hun lidmaatschap kunnen beïnvloeden.

De effectieve leden verbinden zich ertoe hun medewerking en de nodige ondersteuning te verlenen aan de vereniging die nodig is voor de ontwikkeling van de vereniging en het nastreven van haar doel, met name door geregeld de algemene vergaderingen bij te wonen of zich bij ontstentenis te laten vertegenwoordigen.

Artikel 10. Ontslag en uitsluiting van de leden

Alle leden, zowel werkend als toegetreden, mogen zich op elk moment uit de vereniging terugtrekken. Zij richten daartoe schriftelijk hun ontslag aan de voorzitter van de raad van bestuur. Alle vervallen bijdragen en de bijdrage van het lopende jaar blijven door een ontslagnemend lid verschuldigd. Indien de bijdrage niet wordt betaald na een termijn van een maand na schriftelijke herinnering, wordt een in gebreke blijvend lid geacht ontslag te nemen.

De algemene vergadering kan met een meerderheid van drie vierde van de stemmen alle effectieve leden van de vereniging, na ze vooraf te hebben gehoord, uitsluiten wegens schending van deze statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscode van de vereniging of om zwaarwichtige redenen. In dringende gevallen kan de voorzitter een onmiddellijke maatregel tot schorsing uitspreken in afwachting van een uitspraak van de algemene vergadering over de uitsluiting.

Alle sancties die betrekking kunnen hebben op de toegetreden leden, met inbegrip van uitsluiting, behoren tot de bevoegdheid van de tuchtraad die wordt ingesteld en beoogd in artikel 17 van onderhavige statuten. In het huishoudelijk reglement worden de disciplineregels beschreven die gelden voor de toegetreden leden.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid hebben geen recht op het maatschappelijk vermogen van de vereniging en kunnen niet eisen dat de gestorte bijdragen en/of toetredingsgelden worden terugbetaald.

De raad van bestuur houdt bij de zetel van de vereniging een register bij van de efectieve leden. In dit register worden de naam, het maatschappelijk doel en het adres van de zetel aangeduid van alle effectieve leden.

De raad van bestuur beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen, over de verandering van categorie van een toegetreden lid op basis van de informatie waarover de raad beschikt. De verandering treedt in werking op 1 januari van het jaar na de wijziging.

Hoofdstuk 3. MIDDELEN VAN DE VERENIGING

Artikel 11. Middelen

De middelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen en de toetredingsgelden van de effectieve en toegetreden leden, de schenkingen en subsidies die wettelijk mogen worden ontvangen, de opbrengsten en inkomsten uit de goederen en waarden van de vereniging, de opbrengsten van haar werken, evenementen, publicaties, opleidingsprogramma’s en de verspreiding ervan op welke manier ook.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de raad van bestuur, zowel voor de effectieve leden als voor de categorieën van toegetreden leden. De jaarlijkse bijdrage mag niet meer bedragen dan 10.000,00 euro voor de effectieve leden en 525,00 euro voor de toegetreden leden. De ereleden hoeven geen bijdrage te betalen.

De raad van bestuur kan beslissen over de inning van een toetredingsgeld, waarvan de raad het bedrag bepaalt. Het toetredingsgeld mag niet meer bedragen dan 30.000,00 euro voor de effectieve leden en 1.500,00 euro voor de toegetreden leden.

 

Hoofdstuk 4. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12. Samenstelling – bevoegdheid

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. De beslissingen zijn bindend voor iedereen. Alleen de efefctieve leden hebben stemrecht. Er kunnen zowel gewone als buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden.

De gewone algemene vergadering vindt plaats in de loop van de eerste helft van het kalenderjaar. De vergadering beslist over de rekeningen van het vorige boekjaar, keurt de begroting goed, verleent kwijting aan de bestuurders voor hun beheer en aan de commissarissen, verkiest en ontslaat de bestuurders, en de commissarissen, keurt het huishoudelijk reglement goed en wijzigthet.

De buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de voorzitter in de door de wet bepaalde gevallen, bij beslissing van de raad van bestuur of op schriftelijk verzoek van een vijfde van de effectieve leden. De vergadering moet plaatsvinden binnen dertig dagen na het indienen van het verzoek.

De buitengewone algemene vergadering is als enige bevoegd om de statuten te wijzigen en de vereniging te ontbinden.

De vergaderingen worden ten minste vijftien dagen op voorhand per gewone brief, fax of e-mail bijeengeroepen door de voorzitter of, indien verhinderd, door de secretaris-generaal.

In de oproeping tot algemene vergadering zijn de agenda, de plaats en het tijdstip van de vergadering vermeld.

De effectieve leden kunnen volmacht geven aan de vertegenwoordiger van een ander vast lid dat daartoe slechts één bijzondere volmacht krijgt.

Artikel 13. Beslissingen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige vicevoorzitters. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, tenzij anders bepaald in de wet of in deze statuten.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

De beslissingen van de vergaderingen worden genoteerd in een register van de notulen en ondertekend door de voorzitter, de secretaris-generaal en de leden van de raad van bestuur die dat wensen. Het register wordt bewaard bij de zetel van de vereniging waar alle leden er kennis kunnen nemen, zonder het register te verplaatsen.

 

Hoofdstuk 5. ONTBINDING

Artikel 14. Ontbinding – vereffening

De ontbinding en de vereffening van de vereniging zijn geregeld in de Wet.

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken zo nodig vereffenaars aanstellen, de lijst opmaken van de goederen en waarden van de ontbonden vereniging na betaling van de schulden en die goederen en waarden een bestemming te geven die het doel waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht, het dichtst benadert. Die beslissingen, alsook de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s) zullen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. Bij een gerechtelijke ontbinding wordt deze ontbinding gevolgd door een buitengewone algemene vergadering die om dezelfde redenen door de vereffenaar(s) wordt opgeroepen.

 

Hoofdstuk 6. BESTUUR

Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit ten minste drie natuurlijke personen die door de algemene vergadering met gewone meerderheid van de stemmen worden verkozen. De raad van bestuur telt echter slechts twee personen indien de vereniging slechts drie leden telt. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal effectieve leden. De leden van de raad van bestuur moeten bedrijvig zijn in het activiteitengebied van de vereniging.

Elk stichtend lid beschikt over minstens één en hoogstens twee bestuursmandaten die worden uitgeoefend door natuurlijke personen op voordracht van dat stichtend lid.

De duur van het mandaat is vastgelegd op één jaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De bestuurders kunnen worden ontheven door de algemene vergadering, die beslist met een meerderheid van drie vierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De beslissing moet niet worden gemotiveerd.

Uittredende bestuurders leggen hun functie onmiddellijk neer na de jaarlijkse algemene vergadering. Zij kunnen worden herverkozen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee vicevoorzitters. De raad van bestuur kan bovendien een secretaris-generaal en/of een penningmeester benoemen, al dan niet gekozen onder zijn leden. Indien de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door de oudste van de aanwezige vicevoorzitters.

De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in zijn afwezigheid, van de oudste van de aanwezige vicevoorzitters, telkens als dat nodig is in het belang van de vereniging en telkens als twee bestuurders dat eisen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroeping is vermeld.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een verhinderde of afwezige bestuurder kan aan een van zijn collega’s van de raad van bestuur een volmacht geven, hetzij schriftelijk, per fax, e-mail of via elk ander middel, om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een gevolmachtigde mag evenwel slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

Onder voorbehoud van de bijzondere meerderheden die in sommige gevallen door de wet of deze statuten worden vereist, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders gezien elk lid slechts over één stem beschikt. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering van de raad van bestuur voorzit, doorslaggevend.

Artikel 16. Rol van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle beslissingen te treffen die niet voor de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad is met name bevoegd om alleen te beslissen over alle verrichtingen die volgens bovenvermeld artikel 3 tot het doel van de vereniging behoren.

De raad stelt zo nodig het huishoudelijke reglement op, legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en bepaalt elk jaar het bedrag van de bijdragen.

De vereniging wordt ten aanzien van derden vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vereniging, met inbegrip van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van het dagelijkse bestuur, toevertrouwen aan een bestuurder of aan meerdere bestuurders die per twee optreden. De raad kan tevens alle bijzondere bevoegdheden verlenen aan alle gevolmachtigden van zijn keuze, al dan niet leden van de vereniging.

 

Hoofdstuk 7. TUCHTBEPALINGEN

Artikel 17. Tuchtraad

De vereniging omvat een tuchtraad die is belast met overtredingen van de ethische normen en beroepsnormen voor het beroep van private banker (vermogensadvies, vermogensbeheer, vermogensplanning, enz.) te bestraffen volgens bepalingen en waarden die zijn opgenomen in de deontologische code, alsook de overtredingen van de onderhavige statuten, het huishoudelijk reglement en de deontologische code.

Deze tuchtraad is bevoegd voor de toegetreden leden van de vereniging. De tuchtraad bestaat uit een tweetalige kamer.

De vereniging omvat ook een tuchtraad van beroep. De tuchtraad van beroep bestaat uit een tweetalige kamer.

De aanduiding van de leden van de tuchtraad en de tuchtraad van beroep, de bevoegdheidsregels en de procedureregels worden bepaald door de algemene vergadering bij gewone meerderheid en zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De algemene vergadering benoemt de voorzitters en overige leden van de tuchtraad en de tuchtraad van beroep. De looptijd van de mandaten bedraagt drie jaar.

 

Hoofdstuk 8. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 18. Rekeningen en controles

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De raad van bestuur moet de rekeningen van het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. De algemene vergadering zal een commissaris aanstellen die belast is met de controle van de rekeningen van de vereniging en een jaarverslag moet voorleggen. Hij wordt benoemd voor één jaar en is herkiesbaar.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Al wat niet in deze statuten is bepaald, wordt geregeld volgens de bepalingen van de Wet.

Copyright 2018 - PBA-B - +32 (0)2-507 68 65 - Email - Cookies