Investment management for private bankers

Print Friendly, PDF & Email

Het opleidingsprogramma ‘Investment management for private bankers’ is het resultaat van de samenwerking tussen de banken lid van de vzw Private Bankers Association – Belgium (PBA-B) en Febelfin Academy met het oog op het verbeteren van de beroepsbekwaamheden van de private bankers.


Doelgroep


De opleiding is bestemd voor private bankers (m.a.w. de relatiebeheerders van vermogende cliënten) die een samenwerkingsverband hebben met een effectief lid van de PBA-B.
De deelnemers hebben bij voorkeur minimum 2 jaar ervaring in de banksector of in financiële dienstverlening en hebben regelmatige commerciële contacten met cliënten van het private banking type.
De deelnemers wensen hun kennis inzake beleggingsinstrumenten uit te breiden of op te frissen.
De opleiding is NIET bedoeld voor de portfoliomanagers, fondsenbeheerders noch voor de kandidaten financieel analysten omdat dit programma voor hen niet voldoende technische uitdieping biedt.

Doelstellingen


De opleidingscyclus geeft een grondig en coherent overzicht in de werking van beleggingsinstrumenten ten behoeve van private banking cliënten: hoe deze opgebouwd zijn, hun belangrijkste kenmerken, hun voor- en nadelen, hoe en wanneer zij in het vermogensbeheer van private banking cliënten kunnen aangewend worden.
Aan het einde van de opleiding moet de deelnemer:

  • het risico profiel van zijn cliënt kunnen identificeren door zijn beleggingshorizon te bepalen alsook zijn bedoelingen en financiële behoeften ;
  • de allocatie van een beleggingsportefeuille kunnen analyseren rekening houdend met het risico profiel van de cliënt en de conjuncturele evoluties;
  • op een eenvoudige manier de voor- en nadelen van verschillende beleggingsinstrumenten kunnen toelichten;
  • het deontologisch kader kennen waarin de aangeboden dienstverlening inzake beleggingen van de private banker zich situeren.
    De opleiding gebeurt onder klassikale vorm met aanwezigheid van lesgevers en deelnemers. Slides en syllabus zijn voorzien als didactisch materiaal.
DUUR 8 lesdagen
DATA van 4 september 2024 tot 22 oktober 2024
PRIJS* 2.750 EUR
PLAATS Febelfin Academy vzw
Koning Albert II laan 19
1210 Brussel
CONTACT Febelfin Academy vzw
Tel: 02 – 507 69 28
E-mail: perrine.lowette@febelfin-academy.be

* Prijs : Prestatie van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW


Praktische aspecten en algemene voorwaarden


Inschrijvingen
De kandidaat deelnemers moeten hun aanvraag indienen dmv. het speciaal inschrijvingsformulier; deze is te verkrijgen bij Febelfin Academy.
De Raad van Bestuur van PBA-B alleen is bevoegd om de kandidaten goed te keuren. De inschrijvingen worden in de loop van juli bevestigd door Febelfin Academy.

Aantal deelnemers
Om de interactie tussen de deelnemers te bevorderen wordt hun aantal beperkt tot 24 personen.

Taal
De cyclus wordt in het Nederlands gegeven; een gelijkaardige cyclus wordt parallel in het Frans gegeven

Aanwezigheid tijdens de cursussen
De deelnemers tekenen bij elke cursus een aanwezigheidslijst. De inschrijving is nominatief en persoonlijk; enkel volledige vervangingen zijn toegelaten tot uiterlijk op de eerste opleidingsdag.
Indien de deelnemer op meer dan 1/4de van de cursussen afwezig is, mag hij niet aan de finale vaardigheidstesten deelnemen.
Inschrijvingsgelden worden in geen geval terugbetaald.

Gebruik GSM
Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen is mogelijk tijdens de pauzes maar verboden tijdens de cursussen. De deelnemer die dit verbod overtreedt zal door de lesgever uitgesloten worden.

Continue bijscholing
De opleiding wordt erkend in het kader van de regelmatige bijscholing bankbemiddeling (accreditatienummer: 600 013). Bij deelname aan het volledig programma zal de Febelfin Academy een attest ‘continue bijscholing’ toekennen van 52,5 punten voor bankbemiddeling en  5 punten voor verzekeringsbemiddeling.

Evaluatie van de cursussen
Elke cursus wordt door de deelnemers aan de hand van het evaluatieformulier geëvalueerd. Een synthese van deze evaluaties wordt naar het Coördinatiecomité gestuurd.

Finale vaardigheidstesten
Aan het einde van de cyclus wordt een finale vaardigheidstest georganiseerd; deze omvat eerst een meerkeuzevragentest; bij voldoening hieraan, geven de deelnemers een mondelinge toelichting van een praktijkgeval voor de jury.
De deelnemers die met voldoening beide testen afgelegd hebben, ontvangen een getuigschrift.

Herkansing
Deelnemers die aan de eindtesten niet voldeden, kunnen aan de eindtesten van het daaropvolgend academiejaar deelnemen.
Mits betaling van 300 EUR* kunnen de deelnemers ook:

  • naar keuze aanwezig zijn op twee opleidingsdagen van het programma van daaropvolgend academiejaar;
  • kopie krijgen van het didactisch materiaal dat tijdens het daaropvolgend academiejaar wordt uitgedeeld;
  • de voorbeeld -MKV ontvangen die na de modules worden verzonden, deze beantwoorden en de correcties ontvangen.

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING

KALENDER INVESTMENT MANAGEMENT FOR PRIVATE BANKER

Copyright 2018 - PBA-B - +32 (0)2-507 68 65 - Email - Cookies